Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op februari 1, 2024 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://www.igeanautica.it/nl/ over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming benodigd is.

3. Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

De opname van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

9. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactinformatie

Igea Biochemical S.r.l.
Via Luigi Salvatore d’Austria n.1
90151 Palermo (PA)
Italia
Italië
Website: https://www.igeanautica.it/nl/
E-mail: igeabiochemical@gmail.com
Telefoonnummer: 39 324 6033769

Bijlage

WPML

WPML utilizza i cookie per identificare la lingua del visitatore corrente, quella dell’ultima visita e quella degli utenti che hanno effettuato l’accesso. Quando si utilizza il plugin, WPML condividerà i dati relativi al sito tramite il programma di installazione. Non verrà condiviso nessun dato personale dell’utente.

WooCommerce

Questo linguaggio campione include gli elementi di base su raccolta dei dati personali, la memorizzazione e la condivisione, nonché su chi è autorizzato ad accedere a tali dati. In base alle impostazioni abilitate e ai plugin aggiuntivi utilizzati, le informazioni specifiche condivise dal nostro negozio possono variare. Ti consigliamo di consultare un legale al momento di decidere quali informazioni divulgare sulla tua informativa sulla privacy.

Durante la procedura di pagamento nel nostro negozio raccogliamo informazioni su di te.

Cosa raccogliamo e salviamo

Mentre visiti il nostro sito, tracciamo:
 • I prodotti che hai visualizzato: utilizzeremo queste informazioni per, ad esempio, mostrarti i prodotti che hai visualizzato di recente
 • Posizione, indirizzo IP e tipo di browser: useremo queste informazioni per una stima di imposte e spedizione
 • Indirizzo di spedizione: ti chiederemo di inserirlo per, ad esempio, stimare la spedizione prima che tu effettui l’ordine e per inviarti quanto acquistato!
Useremo i cookie anche per tenere traccia del contenuto del carrello mentre stai navigando sul nostro sito.

Nota: per ulteriori dettagli sulla informativa sui cookie, da qui verrai collegato alla sezione.

Quando effettui un acquisto presso di noi, ti invitiamo a fornire informazioni quali nome, indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di carta di credito/dettagli del pagamento e informazioni opzionali sull’account, come il nome utente e la password. Useremo queste informazioni per scopi quali:
 • Ti inviamo informazioni sull’account e sull’ordine
 • Rispondiamo alle tue richieste, inclusi reclami e rimborsi
 • Elaborazione dei pagamenti e prevenzione delle frodi
 • Configura il tuo account per il nostro negozio
 • Rispetta tutti gli obblighi legali a nostro carico, come il calcolo delle imposte
 • Migliora le offerte del nostro negozio
 • Invio di messaggi di marketing, se scegli di riceverli
Se crei un account, archivieremo il tuo nome, indirizzo, email e numero di telefono: questi dati verranno poi usati per popolare la cassa nei tuoi ordini futuri. In generale conserviamo le tue informazioni finché ne abbiamo bisogno per le finalità per le quali raccogliamo e utilizziamo i dati e finché siamo legalmente tenuti a continuare a mantenerli. Ad esempio, archiviamo le informazioni sull’ordine per XXX anni per ragioni fiscali e di contabilità. Tali informazioni includono nome, indirizzo e-mail e indirizzi di fatturazione e spedizione. Archiviamo anche commenti e recensioni, se scegli di lasciarceli.

Persone del nostro team che hanno accesso

I membri del nostro team hanno accesso alle informazioni che ci fornisci. Per esempio, sia gli amministratori che gli shop manager possono accedere a:
 • Informazioni sull’ordine quali, oggetto acquistato, data di acquisto e luogo di spedizione e
 • Informazioni sul cliente come il tuo nome, indirizzo email e informazioni di fatturazione e spedizione.
I membri del nostro team hanno accesso a queste informazioni per aiutare a soddisfare gli ordini, elaborare i rimborsi e supportarti.

Cosa condividiamo con gli altri

In questa sezione devi elencare con chi condividi i dati e a quale scopo. Potrebbero includere, ma non limitarsi a questo, analisi, marketing, gateway di pagamento, fornitori di spedizioni e incorporazioni di terze parti.

Condividiamo le informazioni con terze parti che ci aiutano a fornire servizi del negozio e per gli ordini; ad esempio —

Pagamenti

In questa sezione secondaria, devi elencare i processori di pagamento di terze parti che utilizzi per i pagamenti sul tuo negozio poiché questi potrebbero gestire i dati dei clienti. Abbiamo incluso PayPal come esempio, ma se non usi PayPal puoi rimuoverlo.

Accettiamo pagamenti tramite PayPal. Durante l’elaborazione dei pagamenti, alcuni dati vengono trasferiti a PayPal, incluse le informazioni necessarie per elaborare o supportare il pagamento, come il totale degli acquisti e i dati di fatturazione. Per ulteriori dettagli, consulta la privacy policy di PayPal .

WPML Translation Management

WPML Translation Management invierà l’indirizzo e-mail e il nome di ciascun responsabile e traduttore assegnato, nonché gli stessi contenuti all’editor di traduzione avanzato e ai servizi di traduzione utilizzati.

WooCommerce Multilingual & Multicurrency

WooCommerce Multilingual & Multicurrency will use cookies to understand the basket info when using languages in domains and to transfer data between the domains. WooCommerce Multilingual & Multicurrency will also use cookies to identify the language and currency of each customer’s order as well as the currency of the reports created by WooCommerce. WooCommerce Multilingual extends these reports by adding the currency’s information.

WPML String Translation

WPML String Translation invierà tutte le stringhe all’editor di traduzione avanzato di WPML e ai servizi di traduzione utilizzati.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

Questo sito web utilizza la Privacy Suite per WordPress di Complianz per raccogliere record di consenso. Per questa funzionalità il tuo indirizzo IP è reso anonimo e memorizzato nel nostro database. Per ulteriori informazioni, vedere la Dichiarazione sulla Privacy di Complianz.

Stripe

By using this extension, you may be storing personal data or sharing data with an external service. Learn more about how this works, including what you may want to include in your privacy policy.

MailChimp for WooCommerce

When shopping, we keep a record of your email and the cart contents for up to 30 days on our server. This record is kept to repopulate the contents of your cart if you switch devices or needed to come back another day. Read our privacy policy here.