Algemene voorwaarden van www.igeanautica.it

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op

 • het gebruik van deze website en
 • enige andere overeenkomst of rechtsverhouding met de houder

op een bindende manier. Uitdrukkingen met hoofdletters worden gedefinieerd in het relevante deel van dit document.

De gebruiker wordt verzocht dit document zorgvuldig te lezen.

De partij die verantwoordelijk is voor deze website is:

Igea Biochemical S.r.l.
Via Luigi Salvatore d’Austria nr. 1
90151 Palermo (PA)
BTW-nummer: 06855750821
Tel: +39 324 60 33 769

E-mailadres van de houder: igeabiochemical@gmail.com

Wat je moet weten in één oogopslag

 • Merk op dat sommige bepalingen van deze Voorwaarden mogelijk alleen van toepassing zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. In het bijzonder kunnen sommige bepalingen alleen van toepassing zijn op Consumenten of alleen op Gebruikers die niet als Consumenten handelen. Dergelijke beperkingen worden altijd expliciet vermeld in elke clausule in kwestie. Indien niet vermeld, gelden de clausules voor alle Gebruikers.
 • Het herroepingsrecht geldt alleen voor Europese consumenten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders aangegeven, zijn de gebruiksvoorwaarden van deze Website zoals uiteengezet in dit gedeelte algemeen van toepassing.

Verdere voorwaarden voor gebruik of toegang die in bepaalde situaties van toepassing zijn, worden uitdrukkelijk in dit document vermeld.

Door deze Website te gebruiken, verklaart de Gebruiker dat hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers met betrekking tot de vraag of ze Consumenten of Professionele Gebruikers zijn;

Registratie

Om gebruik te maken van de Dienst kan de Gebruiker een account openen door alle vereiste gegevens en informatie volledig en naar waarheid in te vullen.
U kunt de Service ook gebruiken zonder u te registreren of een account aan te maken. In dat geval zijn bepaalde functies echter mogelijk niet beschikbaar.

Het is de verantwoordelijkheid van Gebruikers om hun toegangsgegevens veilig te bewaren en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Hiertoe moeten Gebruikers een wachtwoord kiezen dat overeenkomt met het hoogste beveiligingsniveau dat op deze Website beschikbaar is.

Door een account aan te maken, stemt de Gebruiker ermee in dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor alle activiteiten die met zijn/haar toegangsgegevens worden uitgevoerd.
Gebruikers zijn verplicht om de Controller onmiddellijk en ondubbelzinnig te informeren via de contactgegevens die in dit document worden vermeld, als zij van mening zijn dat hun persoonlijke informatie, zoals hun Gebruikersaccount, toegangsgegevens of persoonlijke gegevens, is gehackt, onrechtmatig openbaar is gemaakt of is gestolen.

Account afsluiten

Het staat de Gebruiker vrij om op elk moment zijn/haar account te sluiten en de Service niet langer te gebruiken door deze procedure te volgen:

 • Door contact op te nemen met de Controller via de contactgegevens in dit document.

Account opschorten en verwijderen

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om de account van een Gebruiker op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te verwijderen als hij van mening is dat deze ongepast, aanstootgevend of in strijd met deze Voorwaarden is.

Opschorting of verwijdering van het account geeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding, restitutie of schadeloosstelling.

Het opschorten of verwijderen van een account om redenen die zijn toe te schrijven aan de gebruiker, ontslaat de gebruiker niet van de betaling van eventuele vergoedingen of prijzen die van toepassing kunnen zijn.

Inhoud op deze website

Tenzij anders vermeld of duidelijk herkenbaar, is alle inhoud die beschikbaar is op deze Website eigendom van of wordt geleverd door de Eigenaar of zijn licentiegevers.

De Eigenaar neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om ervoor te zorgen dat de inhoud die beschikbaar is op deze Website niet in strijd is met de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit te bereiken.
In dergelijke gevallen worden Gebruikers, onverminderd eventuele wettelijk afdwingbare rechten en vorderingen, verzocht hun klachten te richten aan de contactgegevens die in dit document zijn vermeld.

Rechten op de inhoud van deze website

De Eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op de bovengenoemde inhoud.

Gebruikers zijn niet gemachtigd om de inhoud te gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor het juiste gebruik van de Service.

In het bijzonder, maar zonder uitsluitingen, is het Gebruikers verboden om de inhoud van deze Website te kopiëren, te downloaden, te delen buiten de hieronder aangegeven grenzen, te wijzigen, te vertalen, te bewerken, te publiceren, door te sturen, te verkopen, in sublicentie te geven, te transformeren, over te dragen aan derden of afgeleide werken te maken van de inhoud die beschikbaar is op deze Website, en om derden toe te staan dergelijke activiteiten uit te voeren via hun Gebruikersaccount of apparaat, zelfs zonder hun medeweten.

Waar dit uitdrukkelijk op deze Website wordt vermeld, is het de Gebruiker toegestaan om bepaalde inhoud die op deze Website beschikbaar is uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te downloaden, te kopiëren en/of te delen, op voorwaarde dat de door de Eigenaar vereiste naamsvermelding van het auteurschap van het werk en de vermelding van andere relevante omstandigheden in acht worden genomen.

De beperkingen en uitsluitingen onder de auteursrechtwetgeving blijven onaangetast.

Toegang tot externe bronnen

Via deze Website hebben gebruikers mogelijk toegang tot bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over deze bronnen en daarom niet aansprakelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

De voorwaarden die van toepassing zijn op middelen die door derden worden geleverd, inclusief de voorwaarden die van toepassing zijn op eventuele concessies van rechten op inhoud, worden bepaald door de derden zelf en worden beheerst door de relevante voorwaarden of, bij afwezigheid daarvan, door de wet.

Toegestaan gebruik

Deze Website en de Service mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze worden aangeboden, in overeenstemming met deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw gebruik van deze Website en/of de Service niet in strijd is met wet- en regelgeving of de rechten van derden.

Daarom, De Eigenaar behoudt zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om zijn legitieme belangen te beschermen, en in het bijzonder om de Gebruiker de toegang tot deze Website of de Service te ontzeggen, contracten te beëindigen, elke censuurlijke activiteit die wordt uitgevoerd via deze Website of de Service te melden bij de bevoegde autoriteiten – bijvoorbeeld de gerechtelijke of administratieve autoriteiten – wanneer de Gebruiker een dergelijke activiteit uitvoert of daarvan wordt verdacht:

 • overtredingen van de wet, voorschriften en/of de Voorwaarden;
 • inbreuk op de rechten van derden;
 • handelingen die de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke aanzienlijk kunnen schaden;
 • strafbare feiten tegen de houder of een derde partij.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Betaalde producten

Sommige Producten die op deze Website worden aangeboden als onderdeel van de service zijn betalend.

De tarieven, duur en voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van dergelijke Producten worden hieronder beschreven en in de respectieve secties van deze Website.

Productbeschrijving

Prijzen, beschrijvingen en beschikbaarheid van Producten worden gespecificeerd in de respectieve secties van deze Website en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoewel de Producten op deze Website zo nauwkeurig als technisch mogelijk worden weergegeven, is de weergave op deze Website op welke wijze dan ook (met inbegrip van, in voorkomend geval, grafische voorstellingen, afbeeldingen, kleuren, geluiden) louter bedoeld als referentie en houdt deze geen enkele garantie in met betrekking tot de kenmerken van het aangekochte Product.

De kenmerken van het geselecteerde Product worden gespecificeerd tijdens de aankoopprocedure.

Aankoopprocedure

Elke stap, van de keuze van het product tot het plaatsen van de bestelling, maakt deel uit van het aankoopproces.
De aankoopprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • Door op de afrekenknop te klikken, gaan Gebruikers naar de afrekenzone van Stripe waar ze worden gevraagd om hun contactgegevens en een betaalmethode naar keuze op te geven.
 • Na het verstrekken van alle vereiste informatie, worden Gebruikers verzocht om de bestelling zorgvuldig te controleren en vervolgens te bevestigen en in te dienen via de relevante knop of het relevante mechanisme op deze Website, waarmee ze deze Voorwaarden accepteren en akkoord gaan met het betalen van de overeengekomen prijs.

De bestelling verzenden

Het verzenden van de bestelling houdt het volgende in:

 • Het versturen van de bestelling door de gebruiker bepaalt de totstandkoming van het contract en schept een verplichting voor de gebruiker om de prijs, belastingen en eventuele andere kosten en uitgaven te betalen zoals gespecificeerd op de bestelpagina.
 • Als het gekochte Product een actieve bijdrage van de Gebruiker vereist, zoals het verstrekken van informatie of persoonlijke gegevens, specificaties of speciale verzoeken, dan houdt het plaatsen van de bestelling ook een verplichting in voor de Gebruiker om hieraan mee te werken.
 • Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangen Gebruikers een bevestiging van ontvangst van de bestelling.

Alle kennisgevingen met betrekking tot de hierboven beschreven aankoopprocedure worden verzonden naar het e-mailadres dat de Gebruiker hiervoor heeft opgegeven.

Prijzen

Tijdens het aankoopproces en voordat de bestelling wordt geplaatst, worden Gebruikers naar behoren geïnformeerd over alle commissies, belastingen en kosten (inclusief eventuele verzendkosten) die aan hen in rekening zullen worden gebracht.

Prijzen op deze website:

 • alle toepasselijke vergoedingen, belastingen en kosten omvatten.

Wijze van betaling

Tijdens het aankoopproces wordt aangegeven welke betaalmiddelen worden geaccepteerd.

Sommige betaalmiddelen zijn gebonden aan verdere voorwaarden of brengen extra kosten met zich mee. Gedetailleerde informatie is te vinden in het betreffende gedeelte van deze website.

Alle betalingen worden onafhankelijk afgehandeld door services van derden. Deze website verzamelt daarom geen betalingsgegevens – zoals creditcardnummers – maar ontvangt een melding zodra de betaling is geslaagd.

In het geval dat betaling via een van de beschikbare middelen mislukt of wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder, is de houder niet verplicht om de bestelling uit te voeren. Alle kosten of vergoedingen die voortvloeien uit de mislukte of geweigerde betaling zijn voor rekening van de Gebruiker.

Machtiging voor toekomstige betalingen via PayPal

Als de Gebruiker toestemming geeft voor de PayPal-functie die toekomstige aankopen mogelijk maakt, slaat deze Website een identificatiecode op die is gekoppeld aan de PayPal-rekening van de Gebruiker. Op deze manier kan deze Website automatisch betalingen verwerken voor toekomstige aankopen of voor de betaling van periodieke termijnen van een eerdere aankoop.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met de houder of door de persoonlijke instellingen van PayPal te wijzigen.

Eigendomsvoorbehoud

Tot de ontvangst van de betaling van de volledige aankoopprijs door de houder, verwerft de gebruiker geen eigendom van de bestelde producten.

Levering

Leveringen vinden plaats op het door de Gebruiker opgegeven adres en op de wijze zoals aangegeven in het besteloverzicht.

Bij levering moeten Gebruikers de inhoud van het pakket controleren en eventuele onregelmatigheden onmiddellijk melden bij de contactgegevens die hierin worden vermeld of zoals beschreven in de leveringsbon. Gebruikers mogen het pakket weigeren als het zichtbaar beschadigd is.

Levering is mogelijk in de volgende landen of gebieden: Europa.

Levertijden worden aangegeven op deze Website of tijdens de aankoopprocedure.

Tenzij anders vermeld op deze Website of overeengekomen met de Gebruiker, worden Producten binnen dertig (30) dagen na aankoop geleverd.

Niet-levering

De Controller is op geen enkele wijze aansprakelijk voor leveringsfouten als gevolg van onnauwkeurigheden of weglatingen van de Gebruiker bij het invullen van de inkooporder, noch voor schade of vertragingen die optreden na levering aan de koerier indien de koerier hiertoe opdracht heeft gekregen van de Gebruiker.

Indien de goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn worden geleverd of afgehaald, worden ze geretourneerd aan de houder, die contact opneemt met de gebruiker om een tweede leveringspoging te plannen of om verdere actie af te spreken.

Tenzij anders vermeld, is elke leveringspoging vanaf de tweede op kosten van de Gebruiker.

Gebruikersrechten

Herroepingsrecht

Tenzij een uitzondering van toepassing is, heeft de Gebruiker het recht om binnen de hieronder aangegeven periode (normaal gesproken 14 dagen) het contract te herroepen, om welke reden dan ook en zonder rechtvaardiging. Meer informatie over het herroepingsrecht vindt de gebruiker in dit gedeelte.

Wie geniet het herroepingsrecht

Tenzij een van de onderstaande uitzonderingen van toepassing is, hebben Gebruikers die handelen als Europese Consumenten wettelijk het recht om binnen de hieronder vermelde periode, om welke reden dan ook en zonder opgave van redenen, af te zien van online gesloten overeenkomsten (overeenkomsten op afstand).

Gebruikers die niet aan deze vereisten voldoen, genieten niet de rechten die in deze sectie worden beschreven.

Uitoefening van het herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker de Controller een ondubbelzinnige kennisgeving sturen van zijn voornemen om de overeenkomst te herroepen.

Hiervoor kan de Gebruiker het standaardformulier voor herroeping gebruiken dat beschikbaar is in het gedeelte Definities van dit document. Het staat de Gebruiker echter vrij om zijn intentie om het contract te herroepen op een andere geschikte manier kenbaar te maken. Om te voldoen aan de termijn waarbinnen het recht moet worden uitgeoefend, moet de Gebruiker de herroepingsverklaring verzenden voordat de herroepingstermijn afloopt.

Wanneer verloopt de opnameperiode?

 • Bij de aankoop van goederen vervalt de herroepingstermijn na 14 dagen vanaf de dag waarop de Gebruiker of een derde – met uitzondering van de koerier – de goederen in bezit neemt.
 • Bij aankoop van verschillende goederen die samen worden besteld maar afzonderlijk geleverd of in geval van koop van één goed bestaande uit meerdere afzonderlijk geleverde partijen of onderdelen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop de Gebruiker of een door hem aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste van de goederen, partijen of onderdelen in ontvangst neemt.

Effecten van ontwenning

De Houder vergoedt alle ontvangen betalingen, inclusief eventuele leveringskosten, aan Gebruikers die hun herroepingsrecht correct hebben uitgeoefend.

De hogere kosten die voortvloeien uit de keuze voor een bepaalde leveringsmethode anders dan de goedkoopste standaardlevering die door de Controller wordt aangeboden, zijn echter voor rekening van de Gebruiker.

De terugbetaling vindt plaats zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de houder op de hoogte is gesteld van de beslissing van de gebruiker om het contract te herroepen. Tenzij anders is overeengekomen met de Gebruiker, vindt terugbetaling plaats met hetzelfde betaalmiddel als werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. De Gebruiker zal geen kosten maken als gevolg van de herroeping.

… inzake overeenkomsten voor de aankoop van materiële goederen

Tenzij de houder heeft aangeboden de goederen af te halen, moet de gebruiker deze onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn voornemen om het contract te herroepen heeft meegedeeld, terugbezorgen aan de houder of aan een andere persoon die door de houder gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen.

De deadline is gehaald als de levering van de goederen aan de koerier of andere bevoegde persoon plaatsvindt vóór het verstrijken van de hierboven beschreven periode van 14 dagen. Restituties kunnen worden ingehouden tot ontvangst van de goederen of tot de Gebruiker het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft geretourneerd.

De gebruiker is aansprakelijk voor elke waardevermindering van de goederen die voortvloeit uit het gebruik van de goederen anders dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.

De retourverzendkosten zijn voor rekening van de gebruiker.

Wettelijke garantie van conformiteit van het product

Volgens de Europese wetgeving garandeert de verkoper de conformiteit van de verkochte goederen voor een periode van minimaal 2 jaar vanaf de levering. Daarom is de verkoper verplicht om ervoor te zorgen dat de gekochte goederen de beloofde of redelijkerwijs te verwachten kwaliteit, functionaliteit of eigenschappen hebben gedurende ten minste twee jaar vanaf het moment van levering aan de koper.

Indien Gebruikers handelen als Europese Consumenten, is de wettelijke garantie van conformiteit van goederen van toepassing op items die beschikbaar zijn op deze Website in overeenstemming met de wetten van het land waar zij normaal verblijven.

De nationale wetgeving van dat land kan dergelijke Gebruikers ruimere rechten toekennen.

Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling

Europese gebruikers

Manleva

De Gebruiker stemt ermee in de Eigenaar en zijn ondergeschikten, filialen, functionarissen, agenten, co-merkeigenaren, partners en werknemers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis – inclusief, zonder beperking, juridische kosten en uitgaven – ingediend door een derde partij als gevolg van of in verband met nalatig gedrag zoals het gebruik van of verbinding maken met de service, schending van deze Voorwaarden, schending van rechten van derden of wetten door de Gebruiker, zijn filialen, functionarissen, agenten, co-merkeigenaren, partners en werknemers, voor zover wettelijk toegestaan.

Beperking van aansprakelijkheid voor de activiteiten van de Gebruiker op deze Website

Tenzij anders aangegeven en behoudens de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid, zijn alle schadeclaims tegen de Controller (of een natuurlijke of rechtspersoon die namens de Controller optreedt) uitgesloten.

Het voorgaande beperkt niet de aansprakelijkheid van de houder voor overlijden, persoonlijk letsel of schade aan de fysieke of mentale integriteit, schade als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen, zoals verplichtingen die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel van het contract, en/of tot schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, op voorwaarde dat het gebruik van deze website door de gebruiker gepast en correct is geweest.

Tenzij de schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt of het leven en/of de persoonlijke, lichamelijke of geestelijke integriteit aantast, is de houder slechts aansprakelijk tot het bedrag van de schade die kenmerkend is voor het soort contract en die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract.

In het bijzonder aanvaardt de Controller, voor zover hierboven uiteengezet, geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

 • winstderving of andere verliezen, inclusief indirecte verliezen, die de Gebruiker mogelijk heeft geleden (zoals, maar niet beperkt tot, commerciële verliezen, inkomstenderving, winstderving of verwachte besparingen, verlies van contractuele of zakelijke relaties, verlies van goodwill of reputatieschade, enz;)
 • schade of verlies als gevolg van onderbrekingen of slecht functioneren van deze website door overmacht of onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen en in ieder geval buiten de wil en controle van de Eigenaar, zoals, maar niet beperkt tot, storingen of onderbrekingen van telefoon- of elektriciteitsleidingen, internetverbinding en/of andere transmissiemiddelen, ontoegankelijkheid van websites, stakingen, natuurrampen, computervirussen en -aanvallen, onderbrekingen in de levering van producten, diensten of toepassingen van derden;
 • verliezen die geen direct gevolg zijn van een schending van de Voorwaarden door de Houder;

Niettegenstaande het voorgaande zijn de volgende beperkingen van toepassing op alle Gebruikers die niet als Consument handelen:

In geval van aansprakelijkheid van de houder mag de verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de betalingen die de gebruiker contractueel aan de houder verschuldigd is, zal zijn of kan zijn voor een periode van 12 maanden of voor de volledige duur van de overeenkomst, indien deze korter is.

Algemene bepalingen

Geen impliciete verklaring van afstand

Het niet uitoefenen door de houder van zijn wettelijke rechten of vorderingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, houdt geen afstandsverklaring daarvan in. Geen enkele verklaring van afstand kan als definitief worden beschouwd met betrekking tot een specifiek recht of enig ander recht.

Service-onderbreking

Om het best mogelijke serviceniveau te kunnen garanderen, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de Service te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen en Gebruikers hiervan op passende wijze op de hoogte te stellen.

Binnen de grenzen van de wet behoudt de houder zich het recht voor om de dienst volledig op te schorten of te beëindigen. In het geval van beëindiging van de Service, zal de Controller ervoor zorgen dat Gebruikers hun Persoonsgegevens en informatie kunnen ophalen in overeenstemming met de bepalingen van de wet.

Bovendien is het mogelijk dat de Service niet beschikbaar is door oorzaken die redelijkerwijs buiten de macht van de Eigenaar liggen, zoals overmacht (bijv. stakingen, infrastructurele storingen, stroomuitval, etc.).

Wederverkoop

Gebruikers zijn niet gemachtigd om deze Website of de Dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, hetzij rechtstreeks of via een legitiem wederverkopersprogramma.

Privacybeleid

Informatie over de verwerking van Persoonsgegevens is opgenomen in het privacybeleid van deze Website.

Intellectueel eigendom

Zonder afbreuk te doen aan meer specifieke bepalingen in de Voorwaarden, zijn de intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken, octrooien en ontwerpen met betrekking tot deze Website uitsluitend in handen van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn deze beschermd onder de toepasselijke internationale wetten en verdragen op het gebied van intellectueel eigendom.

Alle handelsmerken – of het nu gaat om een naam of een afbeelding – en alle andere onderscheidende tekens, bedrijfs-, dienstmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Website worden weergegeven, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn beschermd onder de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom en internationale verdragen.

Wijzigingen in de voorwaarden

De houder behoudt zich het recht voor de voorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval dient de Controller de Gebruikers op passende wijze op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen hebben alleen invloed op de relatie met de Gebruiker in de toekomst.

Als u de Service blijft gebruiken, betekent dit dat u de bijgewerkte Voorwaarden accepteert. Als de Gebruiker de wijzigingen niet wenst te accepteren, moet hij/zij het gebruik van de Dienst staken. Het niet accepteren van de bijgewerkte Voorwaarden kan ertoe leiden dat een van beide partijen zich terugtrekt uit de Overeenkomst.

De vorige toepasselijke versie blijft de relatie beheersen tot aanvaarding door de Gebruiker. Deze versie kan worden aangevraagd bij de houder.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Controller de datum specificeren waarop de wijzigingen in de Voorwaarden van kracht worden.

Overdracht van contract

De Houder behoudt zich het recht voor om individuele of alle rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden, te vernieuwen of uit te besteden, met inachtneming van de legitieme belangen van de Gebruikers.

De bepalingen met betrekking tot de wijziging van deze Voorwaarden zijn van toepassing.

De gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de voorwaarden niet overdragen zonder schriftelijke toestemming van de houder.

Neem contact op met

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze website moet naar de in dit document vermelde adressen worden gestuurd.

Vrijwaringsclausule

Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig of onwerkzaam is of wordt onder het toepasselijk recht, dan heeft de ongeldigheid of onwerkzaamheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de overige bepalingen, die derhalve geldig en werkzaam blijven.

Europese gebruikers

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of ineffectief is of wordt, zullen de partijen trachten in der minne een geldige en effectieve vervangende bepaling te vinden voor de nietige, ongeldige of ineffectieve bepaling.
In het geval van het niet bereiken van overeenstemming binnen de bovengenoemde termijnen, indien toegestaan of voorzien door de toepasselijke wetgeving, zal de ongeldige, nietige of onwerkzame bepaling worden vervangen door de toepasselijke wettelijke bepaling.

Niettegenstaande het voorgaande brengt de nietigheid, ongeldigheid of onwerkzaamheid van een specifieke bepaling van deze Voorwaarden niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst met zich mee, tenzij de nietige, ongeldige of onwerkzame bepaling onder de Overeenkomst essentieel of van zodanig belang is dat de partijen de overeenkomst niet zouden zijn aangegaan als ze geweten hadden dat de bepaling ongeldig zou zijn, of in gevallen waarin de overige bepalingen een onredelijke en onaanvaardbare last zouden vormen voor een van de partijen.

Bindende versie van de Voorwaarden

De Voorwaarden worden opgesteld en herzien in het Italiaans. De andere taalversies van de Voorwaarden zijn alleen ter informatie. In het geval van een discrepantie tussen de verschillende taalversies, prevaleert het origineel.

Toepasselijk recht

De Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Houder is gevestigd, zoals uiteengezet in het relevante deel van dit document, ongeacht conflicten met wettelijke regels.

Uitzondering voor Europese consumenten

Echter, niettegenstaande het voorgaande, indien de Gebruiker handelt als een Europese Consument en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waarvan de wet voorziet in een hoger niveau van consumentenbescherming, zal dat hogere niveau van bescherming prevaleren.

Plaats van jurisdictie

De exclusieve jurisdictie om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met de voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de houder is gevestigd, zoals uiteengezet in het relevante deel van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het voorgaande is niet van toepassing op Gebruikers die handelen als Europese Consumenten of Consumenten die gevestigd zijn in Zwitserland, Noorwegen of IJsland.

UK consumenten

Consumenten die gevestigd zijn in Engeland en Wales kunnen een rechtszaak aanspannen met betrekking tot deze Voorwaarden bij de Engelse en Welshe rechtbanken. Consumenten die in Schotland zijn gevestigd, kunnen een rechtszaak met betrekking tot deze Voorwaarden aanhangig maken bij de Schotse of Engelse rechtbanken. Consumenten die gevestigd zijn in Noord-Ierland kunnen een rechtszaak met betrekking tot deze Voorwaarden aanhangig maken bij de rechtbanken van Noord-Ierland of Engeland.

Geschillenbeslechting

Minnelijke schikking van geschillen

Gebruikers kunnen eventuele geschillen melden aan de Controller, die zal trachten deze in der minne te schikken.

Onverminderd het recht van Gebruikers om juridische stappen te ondernemen, worden Gebruikers in het geval van een geschil over het gebruik van deze Website of de Service vriendelijk verzocht contact op te nemen met de Controller via de contactgegevens die in dit document worden vermeld.

De Gebruiker kan een klacht richten aan het e-mailadres van de Controller dat in dit document wordt vermeld, inclusief een korte beschrijving en, indien van toepassing, details van de betreffende bestelling, aankoop of account.

De Controller behandelt het verzoek zonder onnodige vertraging en binnen 2 dagen na ontvangst.

Platform voor beslechting van consumentengeschillen

De Europese Commissie heeft een online platform voor alternatieve geschillenbeslechting geïntroduceerd dat de buitengerechtelijke beslechting van geschillen met betrekking tot en voortvloeiend uit online verkoop- en dienstencontracten vergemakkelijkt.

Daarom kan elke Europese consument of consument die gevestigd is in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein dit platform gebruiken om geschillen te beslechten die voortvloeien uit online gesloten overeenkomsten. Het platform is hier beschikbaar.

Definities en juridische verwijzingen

Deze Website (of deze Applicatie)

De structuur die de levering van de Service mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke wettelijk bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker waarop de Voorwaarden van toepassing zijn.

Commerciële gebruiker

Elke Gebruiker die niet voldoet aan de definitie van een Consument.

Europees (of Europa)

Definieert een Gebruiker die fysiek aanwezig of wettelijk gevestigd is in de Europese Unie, ongeacht zijn nationaliteit.

Standaardformulier voor herroeping

Geadresseerd aan:

Igea Biochemical S.r.l. Via Luigi Salvatore d’Austria n.1 90151 Palermo (PA) BTW-nr.: 06855750821 Tel: +39 324 60 33 769
igeabiochemical@gmail.com

Ik/Wij deel/delen hierbij mede dat ik/wij de koopovereenkomst van de volgende goederen/diensten herroep/herroepen:

_____________________________________________ (geef hier een beschrijving van de goederen/diensten waarvan u de aankoop wilt intrekken)

 • Besteld op: _____________________________________________ (datum invullen)
 • Ontvangen op: _____________________________________________ (datum invullen)
 • Nome del/dei consumatore/i:_____________________________________________
 • Indirizzo del/dei consumatore/i:_____________________________________________
 • Data: _____________________________________________

(alleen ondertekenen als dit formulier op papier wordt ingediend)

Eigenaar (of wij)

Duidt de natuurlijke of rechtspersoon aan die deze Website aanbiedt en/of de Service aan Gebruikers aanbiedt.

Product

Een goed of dienst dat via deze Website kan worden gekocht, zoals een tastbaar goed, digitale bestanden, software, reserveringsdiensten, enz.

De verkoop van een Product kan deel uitmaken van de Service zoals hierboven gedefinieerd.

Service

De dienst die via deze Website wordt aangeboden zoals beschreven in de Voorwaarden en op deze Website.

Voorwaarden

Alle voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website en/of de levering van de Dienst zoals beschreven in dit document en in elk ander gerelateerd document of overeenkomst, respectievelijk in de meest recente versie.

Gebruiker (of jij)

Betekent elke natuurlijke persoon die deze website gebruikt.

Consument

Elke natuurlijke persoon die, als Gebruiker, goederen of diensten gebruikt voor persoonlijke doeleinden en, in het algemeen, handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn of haar ondernemende, commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit.